Mandarin(P): láng
Mandarin(Z): ㄌㄤˊ
Korean(Eum): 량/양 [lyang/yang]
Korean(H/E): 어질 량
Japanese(On): りょう, ろう [ryou, rou]
Japanese(Kun): さまよう [samayou]
Cantonese: loeng4
Vietnamese: lang
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.7]
Total strokes: 9
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4FCD
Big Five: CDDD
JIS X 0212-1990: 1730
Cangjie: OIAV
Four-corner Code: 2323.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10166.090
Kang Xi: 0104.200
CiHai: 106.506
Morohashi: 00678
Dae Jaweon: 0221.040

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — liáng ㄌ〡ㄤˊ 〔《集韻》呂張切, 平陽, 來。 〕 1.善於, 擅長。 《莊子‧庚桑楚》: “聖人工乎天而拙乎人。 夫工乎天而俍乎人者, 唯全人能之。” 成玄英 疏: “俍, 善也。 全人, 神人也。 夫巧合天然, 善能晦跡, 澤及萬世而日用不知者, 其神人之謂乎!” 陸德明 釋文: “俍音良。” 2.見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — liáng 〈形〉 (1) 善; 擅长 [good; perfect] 圣人工乎天而拙乎人。 夫工乎天而俍乎人者, 唯全人能者。 《庄子》 (2) 行走缓慢 [slow]。 如: 俍倡(行走缓慢的样子); 俍傍(走路不稳, 跌跌撞撞) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: liang2 解释: 良工。 集韵·平声·阳韵: “俍, 良工也。 ”好、 善。 庄子·庚桑楚: “夫工乎天而俍乎人者, 唯全人能之。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:liang2 良工。 集韻·平聲·陽韻: “俍, 良工也。” 好﹑善。 莊子·庚桑楚: “夫工乎天而俍乎人者, 唯全人能之。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — liáng (1) ㄌㄧㄤˊ (2) 善, 擅长。 (3) 郑码: NSXO, U: 4FCD, GBK: 825A (4) 笔画数: 9, 部首: 亻, 笔顺编号: 324511534 …   International standard chinese characters dictionary

 • 俍傍 — 走路不穩, 跌跌撞撞。 《古文苑‧王延壽<夢賦>》: “於是三三四四, 相隨俍傍而歷僻。” 章樵 注: “俍傍, 行不正貌。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 俍倡 — 行走緩慢貌。 《楚辭‧九辯》“然潢洋而不遇兮” 漢 王逸 注: “俍倡後時, 無所逮也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 伉俍 — 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I láng 〈名〉 (1) (形声。 从犬, 良声。 本义: 狼) (2) 同本义 [wolf] 狼, 似犬, 锐头, 白颊, 高前广后。 《说文》 并驱从两狼兮。 《诗·齐风·还》 (3) 犬属的任何一种大型犬形哺乳动物, 狡猾、 贪婪, 对牛、 羊和猎兽造成极大损害, 有时袭击人类, 尤其在成群的时候。 如: 狼卜(相传狼必先卜方向, 然后觅食); 狼卜食(传说狼觅食, 先卜方向); 狼子(狼崽子。 比喻凶暴狠毒的人); 狼毫(狼毛。 或指用鼬鼠皮制成的毛笔); 狼犬(狼和犬。… …   Advanced Chinese dictionary

 • 伉浪 — 亦作“伉俍”。 率直豪放。 《明史‧趙時春傳》: “ 時春 讀書善強記, 文章豪肆, 與 唐順之 王慎中 齊名。 詩伉浪自喜, 類其為人。” 清 王世貞 《藝苑卮言》卷五: “ 馮汝行 如 幽州 馬行客, 雖見伉俍, 殊乏都雅。” 清 錢謙益 《陳則輿墓志銘》: “ 陳君 於余, 二十年以長, 余少伉浪, 不可人意, 君折輩行與游。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 全人 — 1.指善於契合天然而又應合人為的全德之人。 《莊子‧庚桑楚》: “聖人工乎天而拙乎人, 夫工乎天而俍乎人者, 唯全人能之。” 成玄英 疏: “全人, 神人也。 夫巧合天然, 善能晦跡, 澤及萬世而日用不知者, 其神人之謂乎!” 2.指完美的人。 明 陳繼儒 《讀書鏡》卷三: “ 羅豫章 曰: ‘朝廷大奸不可容, 朋友小過不可不容。 若容大奸, 必亂天下;不容小過, 則無全人。 ’” 《兒女英雄傳》第二七回: “殊不知凡為女子, 必須婦德、婦言、婦容、婦工四者兼備, 才算得個全人。”… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.